Minileksikon

 

Minileksikon - kilde; Aksjenorge

Liste over enkelte ord og uttrykk fra børs og aksjehandel.

A- og B- aksjer:
Om et selskap har flere aksjeklasser, er A-aksjen normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper har imidlertid bare en aksjeklasse.

Aksje:
Eierandel i selskap med begrenset ansvar.

Aksjefond:
Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, kalles andelseier. Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.

Aksjeindeks:
Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Se leksjon 7.

Aksjekapital:
Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

Aksjeklasse:
Et selskaps aksjer kan inndeles i ulike kategorier - aksjeklasser - der det knytter seg ulike rettigheter til det å eie aksjer i den ene kategorien i forhold til den andre. Den vanligste oppdelingen er i A- og B-aksjer.

Aksjekurs:
Prisen på en aksje.

Aksjeutbytte:
Se: utbytte

AMS:
Aksjesparing med skattefradrag. Gjelder både ved kjøp av enkeltaksjer og aksjefondsandeler.
Se hhv leksjon 2 og 3.

Annenhånds- markedet:
Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig.
Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet.

Avkastning:
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring. Se effektiv avkast-ning og direkte avkastning.

Børskurslisten:
Betegnelsen brukes om lister over noteringer (kurser og volumer) på aksjer og andre verdipapirer, f.eks. i dagspressen, Tekst-TV og Internett. Se leksjon 10.

Børspost:
Et rundt antall aksjer til en verdi av ca. 10.000 kroner (for selskaper på SMB-listen ca. 5.000 kroner). Det er raskere og billigere å kjøpe eller selge hele børsposter. Oslo Børs fastsetter børspostenes størrelse etter en løpende vurdering.

Direkte avkastning:
Et mål på avkastning der utbyttet uttrykkes i prosent av den aktuelle aksjekursen. Se leksjon 6.
Dow Jones Index:
Den mest kjente utenlandske aksjeindeks. Bygger på kursene til 30 industriaksjer på New York- børsen og har vært beregnet siden 1896.

Effektiv avkastning:
Et mål på avkastning over en periode der summen av kursendring og utbytte uttrykkes i prosent av kursen ved perioden begynnelse.

Egenkapital:
Kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.

Emisjon:
Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Se leksjon 8.

Fondsemisjon:
Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva.
Medfører altså ingen innbetaling. Se leksjon 8.

Fremmedkapital:
Den kapital et foretak bl.a bringer til veie ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital.

Førstehåndsmarkedet:
Det markedet hvor verdipapirene kjøpes av investorer første gang, dvs. når verdipapirene utstedes (emitteres) og selskapet tilføres kapital.

Gevinstskatt:
Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av aksjer. Se leksjon 9.

Kjøperkurs:
Den pris en kjøper er villig til å betale for en aksje.
Se leksjon 10.

Kurtasje:
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer. Kurtasjene varierer fra megler til megler.
Se leksjon 4.

Limit:
Grense for det høyeste du vil betale for en aksje eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre til megler.
Se leksjon 4 og 9.

Likviditet:
Mål på hvor hyppig en aksje omsettes (omsetningshastighet). En likvid aksje - med høy omsetningshastighet - er normalt lettere å få omsatt enn en illikvid aksje.
Se leksjon 6.

Markedsverdi (børsverdi):
Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.

Portefølje:
Beholdning av ulike verdipapirer.

Price/earning ratio (P/E):
Engelsk for kurs/fortjeneste pr. aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.

Prospekt:
Informasjonsdokument utarbeidet av selskapet når det inviteres til kjøp av aksjer. Gir opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til. Se leksjon 8.

Pålydende:
Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.

Selgerkurs:
Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for. Se leksjon 10.

Sluttseddel:
Faktura som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt aksjer.
Se leksjon 4 og 9.
SMB-listen:
Liste for små og mellomstore bedrifter notert på Oslo Børs. Kravene for å bli tatt opp på SMB-listen er mindre strenge enn de som gjelder alminnelig opptak.

Splitt:
En oppdeling av en aksje i flere aksjer. Se leksjon 8.

Spread:
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs. Jo hyppigere en aksje omsettes, jo mindre vil spreaden normalt være.

Tegningsrett:
Fortrinnsrett for en aksjeeier til å kjøpe nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår er tegningsretten et verdipapir i seg selv. Se leksjon 8.

Utbytte:
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjeeiernes andel av disponibelt overskudd. Se leksjon 5 og 6.

Verdipapir:
Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler, obligasjoner, opsjoner og futures.

Verdipapirkonto:
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
Se leksjon 1.

Verdipapirsentralen:
Sentralt EDB- register for registrering av eierforhold i aksjeselskaper. Forkortes VPS. Se leksjon 1.

 

Besøk;
spaniasidene.com
shopsidene.com
  

 

 

 


til oversikt over sidene.com
sidene.com as, Hvitsteinsveien 114, 3174 Revetal
Tlf /Fax 66 90 48 20   Mail 

Produsert med Copyright av AICOM AS

Microsoft Internet Explorer
Disse sidene er designet for minimum skjermoppløsning 800x600